leverings voorwaarden

LevervoorwaardenAlgemene Voorwaarden van bogensport-winschoten

Artikel 1 - Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 bogensport-winschoten: handelsonderneming a.stubbe, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te groningen.
1.2 Webwinkel: een door bogensport-winschoten beheerd systeem waarmee via Internet producten worden aangeboden aan derden welke door deze derden gekocht kunnen worden, zgn. koop op afstand.
1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst aangaand verkoop op afstand tussen bogensport-winschoten en Koper, die tot stand is gekomen via de Webwinkel of email.
1.4 Product: het/de product(-en) en/of dienst(-en) dat/die door bogensport-winschoten  in de Webwinkel wordt/worden aangeboden.
1.5 Koper: de afnemer van goederen en/of diensten, zijnde een natuurlijke- dan wel rechtspersoon.
1.6 Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zoals vermeld bij de aanbieding in de Webwinkel, zonder eventuele bijkomende kosten.
1.7 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
1.8 Schriftelijk: Per e-mail of brief

Artikel 2 - Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer Koper een bestelling heeft geplaatst in de Webwinkel van bogensport-winschoten middels het doorlopen van de volgende stappen:
- het selecteren van één of meerdere Producten uit de webwinkel van bogensport-winschoten
- het plaatsen van deze selectie in de winkelwagen door het aanklikken van de bestelbutton
- het bevestigen van de bestelling door het klikken op de afrekenbutton
- het invullen van de persoonlijke gegevens
- het kiezen van een betaalwijze
- het verzenden van de bestelling door het klikken op de verzendbutton nadat u het volledige besteloverzicht heeft kunnen lezen.
- de ontvangst van een orderbevestiging van bogensport-winschoten op het door Koper opgegeven e-mail adres.
Dan wel mondeling, telefonisch of schriftelijk de overeenkomst tot stand is gekomen.
2.2 De orderbevestiging wordt geacht door Koper te zijn ontvangen na verzending hiervan door bogensport-winschoten. Bij niet ontvangst dient de Koper dit schriftelijk te melden aan bogensport-winschoten .
2.3 De orderbevestiging vermeldt de volgende informatie:
- het ordernummer van de bestelling
- een algemene omschrijving van het bestelde Product
- de Prijs van het bestelde Product
- het aantal bestelde Producten
- het totaalbedrag van de bestelling exclusief bijkomende kosten zoals verzendkosten en/of rembourskosten
- de persoonlijke gegevens van Koper zoals naam, factuuradres, het afleveradres, e-mailadres en telefoonnummer.
- de gekozen betaalwijze
- contactgegevens van bogensport-winschoten.
2.4 bogensport-winschoten is gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of om aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3 - Toepassing Voorwaarden
3.1 Op alle Overeenkomsten die gesloten worden, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enigerlei andere algemene voorwaarden.
3.2 Het is voor Koper te allen tijde mogelijk de Voorwaarden in de Webwinkel te raadplegen en uit te printen.
3.3 Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk tussen bogensport en Koper overeengekomen te worden. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven naast de overeengekomen afwijkende bepalingen onverkort van kracht.
3.4 bogensport-winschoten behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en de inhoud van haar Webwinkel te allen tijde te wijzigen.

Artikel 4 - Het aanbod
4.1 Het in de Webwinkel aangeboden Product wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. bogensport-winschoten is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.
4.2 Alle aanbiedingen gedaan in de Webwinkel van bogensport-winschoten zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het Product.
4.3 Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van een specifiek aanbod dan wordt deze beperking duidelijk vermeld bij de aanbieding.

Artikel 5 - Herroeping
5.1 Na ontvangst van het Product heeft Koper het recht om binnen zeven werkdagen de Overeenkomst met bogensport-winschoten te ontbinden zonder opgaaf van reden onder inachtneming van lid 2 t/m 5 van artikel 5
5.2 Wanneer Koper gebruik wil maken van het herroepingrecht van lid 1 dient Koper dit binnen de in lid1 gestelde termijn schriftelijk aan bogensport-winschoten kenbaar te maken.
5.3 Bij het ontbinden van de Overeenkomst zoals aangegeven in lid 1en 2 van dit artikel, dient Koper het Product onmiddellijk terug te sturen naar bogensport vergezeld van het aankoopbewijs. Deze verzending komt volledig voor rekening en risico van Koper.
5.4 bogensport-winschoten behoudt zich het recht voor om een retourzending te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren in de volgende situaties:
- wanneer het aankoopbewijs ontbreekt
- wanneer de originele verpakking ontbreekt of beschadigd is
- wanneer het Product zichtbaar gebruikt is
- wanneer het Product beschadigd is
5.5 Voor producten, die aan bederf onderhevig zijn, speciaal op maat gemaakt zijn, of speciaal naar de wens van Koper vervaardigd zijn, geldt het herroepingrecht van lid 1 niet.

Artikel 6 - Terugbetaling na ontbinding Overeenkomst
6.1 De gedane betaling voor de levering van het Product waarvoor de Overeenkomst ontbonden is conform art.5 lid 1 en 2 of art. 7 lid 2 van deze Voorwaarden wordt door bogensport-winschoten zo spoedig mogelijk aan Koper terugbetaald, doch uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen, onder aftrek van de verzendkosten welke door bogensport- winschoten gemaakt zijn en onder aftrek van provisie van de creditcardmaatschappij of Paypal indien er met een van deze methode betaald is.

Artikel 7 - Prijzen
7.1 Alle vermelde prijzen zijn in euro´s en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, bijvoorbeeld verwijderingsbijdragen, maar exclusief bijkomende kosten, bijvoorbeeld verzendkosten en/of rembourskosten.
7.2 Indien, na bestelling, maar voor de daadwerkelijke levering, bogenspor-winschotent de Prijs van het verkochte Product, om welke reden dan ook, verhoogt, zal Koper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht worden. Koper heeft de mogelijkheid binnen vijf werkdagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling van bogensport-winschoten ter zake de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden. Dit dient te geschieden door een schriftelijke melding hiervan aan bogensport-winschoten.

Artikel 8 - Betaling
8.1 Alle betalingen dienden vooraf te geschieden per:
- Vooruitbetaling

8.2 Maakt Koper gebruik van de mogelijkheid tot vooruitbetaling via bank of postbank dan dient hij de betaling binnen 10 dagen na de dag waarop de Nota via de email aan de Koper is verstuurd aan bogensport-wischoten te hebben voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling beschouwt bogensport-winschoten de Overeenkomst als ontbonden.
8.3 Bij betaling op factuur dient betaling uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
8.4 Indien Koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper gerechtigd dat bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten aan bogensport-winschoten in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor invordering van het verschuldigde bedrag.

Artikel 9 - Levering
9.1 bogensport zal geaccepteerde bestellingen met de grootst mogelijke spoed uitvoeren. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.2 Indien een Product (tijdelijk) niet in voorraad is, of er kan om een andere reden niet dan wel slechts gedeeltelijk geleverd worden, dan ontvangt Koper hiervan binnen 30 werkdagen na de bestelling bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te ontbinden.
9.3 Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal bogensport-winschoten zich inspannen om in overleg met koper een vervangend product te zoeken.
9.4 Wanneer een vervangend product geleverd wordt, zal bij levering vermeld worden dat hier sprake is van een vervangend product. Indien sprake is van een meer-/minderprijs zal bogensport hierover met Koper overleggen en schriftelijke afspraken maken.
9.5 Als plaats van levering geldt het woon- /bedrijfsadres van Koper dat het laatst bij bogensport-winschoten bekend gemaakt is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.6 De door bogensport-winschoten opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.7 bogensport-winschoten is niet aansprakelijk voor geleden schade door overschrijding van de levertermijn. Mocht nochtans sprake zijn van schadeplichtigheid dan is deze ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
9.8 Bestellingen worden verwerkt in volgorde van de binnenkomst van betalingen. Producten worden niet gereserveerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 - Transport en transportkosten
10.1 bogensport-winschoten draagt het risico van beschadiging of vermissing van het door Koper bestelde Product tot het moment van aflevering. Op dat moment gaat het risico op Koper over.
10.2 De hoogte van de verzendkosten voor de Koper, zullen periodiek door bogensport-winschoten worden vastgesteld.


Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle aan Koper geleverde Producten blijven eigendom van bogenspor-winschotent tot het moment waarop door bogensport-winschoten volledige betaling van alle openstaande facturen ten aanzien van de betreffende Koper, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten, is ontvangen.

Artikel 12 - Klachten
12.1 Klachten over gebreken van gekochte Producten en/of andere klachten dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 1 week na constatering daarvan, bij bogensport-winschoten te worden ingediend. Indiening van klachten dient schriftelijk te geschieden.
12.2 Koper dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst die met bogensport-winschoten gesloten is.
12.3 Na ontvangst van een schriftelijke klacht zal bogensport-winschoten binnen 3 werkdagen contact opnemen met Koper om te melden hoe het vervolgtraject van de klachtafhandeling er uit zal gaan zien. bogensport-winschoten streeft er naar om iedere klacht ten spoedigste, maar uiterlijk binnen 30 werkdagen af te handelen.

Artikel 13 - Garantie
13.1 Op vrijwel alle Producten die door bogensport-winschoten geleverd worden bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die gehanteerd wordt door de fabrikant of importeur. Deze garantie tast de rechten van Koper, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst op afstand niet aan.
13.2 Zonder origineel aankoopbewijs, te weten de factuur die met de bestelling wordt meegezonden, kan geen aanspraak op de garantie gemaakt worden.
13.3 Een garantieaanspraak moet door Koper schriftelijk, vóór retourzending van Producten aan bogensport-winschoten, gemeld worden bij bogensport-winschoten.
13.4 Indien door Koper ingediende garantieaanspraak door bogensport-winschoten dan wel de producent of importeur wordt erkend, komen de kosten van het vervangen en/of herstellen van het Product, en het zenden van het (vervangende) Product naar Koper voor rekening van bogensport-winschoten. Indien echter aannemelijk is dat het gebrek aan het Product aan Koper zelf te wijten is, of anderszins voor zijn rekening en/of risico komt, is bogensport-winschoten niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen dan wel enigerlei kosten te dragen. bogensport-winschoten zal het Product dan ook in ongewijzigde toestand voor rekening en risico van Koper retourneren aan Koper.
13.5 Niet of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden door bogensport-winschoten niet in ontvangst genomen.Artikel 14 - Privacy
14.1 bogensport-winschoten verplicht zich alle gegevens van haar klanten strikt vertrouwelijk te behandelen.
14.2 bogensport-winschoten zal persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
14.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de gegevens die Koper zelf in de Webwinkel invult wanneer Koper een Product bestelt. Deze gegevens worden verwerkt en gearchiveerd. Slechts indien Koper toestemming geeft worden de gegevens opgenomen in een mailingbestand van bogensport-winschoten.
14.4 Het doel van de verwerking van persoonsgegevens van Koper is het door bogensport-winschoten kunnen nakomen van de Overeenkomst die bogensport-winschoten is aangegaan met Koper. Slechts in geval het voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is kunnen gegevens aan derden worden verstrekt. Door het aangaan van een Overeenkomst met bogensport-winschoten verleent Koper hiervoor toestemming.
14.5 Koper heeft recht op inzage in zijn of haar gegevens. Op verzoek van Koper zal bogensport-winschoten gegevens wijzigen, aanvullen of verwijderen. Een verzoek tot inzage van persoonsgegevens en klachten omtrent schending van de privacy dienen schriftelijk te worden ingediend bij bogensport-winschoten.

Artikel 15 - Kosten
15.1 Alle kosten terzake juridische bijstand, zowel in als buiten rechte, die bogensport-winschoten maakt om haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortkomende overeenkomsten geldend te maken, zijn voor rekening van Koper met een minimum van 10% van de Prijs.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid
16.1 De aansprakelijkheid van bogensport-winschoten jegens Koper en derden voor schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot de Prijs.
Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van bogensport-winschoten beperkt tot het bedrag als vermeld op de factuur.

Artikel 17 - Bevoegde rechter en Nederlands recht
17.1 Op alle overeenkomsten gesloten met bogensport-winschoten  is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter

Laatst aangepast ( zaterdag 20-08-2016 )

 


 

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2021 Bogensport Winschoten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel